Όροι χρήσης

1. Εισαγωγή

 Ο διαδικτυακός τόπος www.nikolaoutools.gr ανήκει στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Δ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΙΔΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΑΕΒΕ» που εδρεύει στο Μαρκόπουλο Αττικής, στην ΒΙ.ΠΕ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΘΕΣΗ ΝΤΟΡΟΒΑΤΕΖΑ, και εκπροσωπείται νόμιμα, με ΓΕΜH: 8095301000 & Αρ.Μ.Α.Ε.65519/04/Β/08/42, Α.Φ.Μ. 095255031 και αριθ. τηλεφώνου 2109753757 (αποκαλούμενη στο εξής “η ΕΤΑΙΡΕΙΑ”).

 Μέσω αυτού παρέχεται πληροφόρηση σχετικά με τηνΕΤΑΙΡΕΙΑ, τα προϊόντα που εμπορεύεται, τους καταλόγους, τοafter sales service που παρέχει, το δίκτυο συνεργατών της κ.τ.λ., βάσει των παρακάτω γενικών όρων χρήσης («ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ») που αναφέρονται στη χρήση του παρόντος ιστοτόπου, καθώς και στη διαδικτυακή παρουσία της Εταιρείας. Εάν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο, αποδέχεστε ανεπιφύλακτα ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνείτε με τους Όρους Χρήσης. ΗΕΤΑΙΡΕΙΑδιατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των Όρων Χρήσηςοποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο.

 Σε περίπτωση που ο επισκέπτης και πελάτης/ χρήστης των υπηρεσιών Β2Β διαφωνεί με τους όρους χρήσης υποχρεούται να δηλώσει την αντίρρησή του αιτούμενος τη διαγραφή του κωδικού πρόσβασης, αποστέλλοντας σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα στο [email protected] και σε κάθε περίπτωση υποχρεούται να μην κάνει χρήση αυτού.

2. Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία

 Οι παρόντες ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ και προϋποθέσεις χρήσης του ιστοτόπου διέπονται από το ελληνικό δίκαιο, ενώ αρμόδια για την επίλυση τυχόν διαφορών ορίζονται τα Δικαστήρια Αθηνών. Διά της παρούσης συμφωνείτε και αναγνωρίζετε την αρμοδιότητα του ανωτέρω δικαστηρίου επί του προσώπου σας.

 Η μη άσκηση ή η καθυστέρηση άσκησης εκ μέρους της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ δικαιώματος, εξουσίας ή προνομίου που απορρέει από τους παρόντες Όρους Χρήσης ή από τον Νόμο, δεν θα συνιστά, ή ερμηνεύεται ως παραίτηση από αυτά. Τα δικαιώματα που απορρέουν από τους παρόντες Όρους Χρήσης και η δικαστική διεκδίκηση αυτών λειτουργεί σωρευτικά και δεν αποκλείει την άσκηση και δικαστική διεκδίκηση άλλων δικαιωμάτων που προβλέπονται από τον Νόμο.

Τόσο ηΕΤΑΙΡΕΙΑ, όσο οι υπάλληλοι, η Διοίκηση, ή οποιοσδήποτε τρίτος εμπλέκεται στη δημιουργία, την παραγωγή ή τη δημοσίευση της παρούσας ιστοσελίδας δεν φέρουν ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, ηθική, ή άλλου είδους ζημία που προέρχεται από ή συνδέεται με τη χρήση της παρούσας τοποθεσίας ή του περιεχομένου της.  

 3. Παρεχόμενες πληροφορίες και λογισμικά

 H ΕΤΑΙΡΕΙΑ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για  την πλήρη, ακριβή και έγκυρη αναγραφή χαρακτηριστικών και τιμών προϊόντων στον ιστότοπο, και θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την άμεση ενημέρωση του συστήματος σε περίπτωση οποιασδήποτε αλλαγής, μεταβολής των παρεχόμενων πληροφοριών. Η  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ωστόσο δεν αποδέχεται την ευθύνη έναντι των επισκεπτών του ιστότοπου για τυπογραφικά λάθη, ανακρίβειες, ελαττώματα, ή παραβλέψεις, που δεν δύναται να προβλεφθούν. ΗΕΤΑΙΡΕΙΑδεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την αδυναμία λειτουργίας των υπηρεσιών που προσφέρονται στον ιστότοπο.

 ΗΕΤΑΙΡΕΙΑλαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να παρέχει στο χρήστη ασφαλή περιήγηση στον ιστότοπο. Ωστόσο δεν δύναται να εγγυηθεί την απουσία ιών. Ο χρήστης οφείλει για τη δική του προστασία να λαμβάνει τις κατάλληλες προφυλάξεις ασφαλείας για ιούς. Το κατέβασμα πληροφοριών, περιεχομένων και λογισμικών  διενεργείται αποκλειστικά με την ευθύνη του χρήστη.

 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται - δεν αναλαμβάνει - ούτε επιβαρύνεται, είτε άμεσα είτε έμμεσα, κατά την πλοήγηση - την πρόσβαση - τη χρήση ή την αποθήκευση οποιουδήποτε υλικού δεδομένων (κείμενα - φωτογραφίες ή αρχεία κ.τ.λ.) με κανένα τύπο εξόδων - δαπανών (αμοιβές είτε τεχνικών, είτε εμπειρογνωμόνων, είτε δικηγόρων ή & άλλα κόστη) τα οποία θα μπορούσαν να προκύψουν. Καταγράφονται ενδεικτικά & όχι περιοριστικά : δυσλειτουργίες του προγράμματος -  τυχόν λάθη ή παραλείψεις  -  καθυστερήσεις μετάδοσης από τον υπολογιστή ή το δίκτυο - ιό - λάθος προγράμματος (bug) - ανθρώπινη ενέργεια ή παράλειψή της -  συστήματα υπολογιστών (hardware)  - προγράμματα υπολογιστών (software) 

4. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

 Όλο το περιεχόμενο του ιστότοπου (εμπορικά σήματα, γραφικά, φωτογραφίες, κείμενα, κατάλογοι προϊόντων, σχέδια κτλ.) αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία τηςΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και προστατεύεται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Επιφυλάσσονται όλα τα δικαιώματα αναφορικά με τη διανοητική ιδιοκτησία τηςΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Ο χρήστης πρέπει να σέβεται τα δικαιώματα αυτά. Απαγορεύεται η οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική / ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, μεταφόρτωση, τροποποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του περιεχομένου του ιστότοπου. Εξαιρείται η περίπτωση όπου έχει προηγηθεί η παροχή γραπτής άδειας από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

5. Απαγόρευση πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού: 

 Ο Πελάτης/Μεταπωλητής εφόσον διαθέτει προϊόντα τηςΕΤΑΙΡΕΙΑΣτα οποία έχουν αποκτηθεί με νόμιμα παραστατικά δύναται να κάνει χρήση των σημάτων και διακριτικών γνωρισμάτων της Εταιρείας, πάντα με την προϋπόθεση της έγγραφης  συναίνεσης, με τρόπο που να μην βλάπτει την ιδιαιτερότητα, την εγκυρότητα και την καλή τους φήμη, υποχρεούται δε να ενημερώνει την Εταιρεία για τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις (e-shop) που χρησιμοποιεί.

Εντελώς ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, ο Πελάτης/Μεταπωλητής έχει την υποχρέωση να μην προβαίνει στις κατωτέρω ενέργειες ήπαραλείψεις, που οδηγούν στον επηρεασμό των πελατών με τη δημιουργία παραπλανητικών εντυπώσεων:

(α) απομίμηση ονόματος, χρήση του πελατολογίου της Εταιρείας και ενημέρωσή   του για προσφορές, ώστε να δελεασθεί και να προσελκυσθεί το καταναλωτικό κοινό στο συγκεκριμένο χώρο του Πελάτη/ Μεταπωλητή.

(β) χρήση συσκευασιών του με σήματα της Εταιρείας σε εμπορεύματα τρίτων προμηθευτών.

(γ) αναγραφή στην ιστοσελίδα, στον τιμοκατάλογο ή σε παραστατικό πώλησηςτων  διακριτικών γνωρισμάτων της Εταιρείας χωρίς προηγούμενη την έγκρισή της.

(δ) απομίμηση  διαμορφωτικών  στοιχείων  προϊόντων  ή  διακριτικών γνωρισμάτων  της Εταιρείας, περιγραφές, κωδικούς και φωτογραφίες ειδών, ώστε οι καταναλωτές να εκλαμβάνουν εσφαλμένα ότι τα    προϊόντα ή υπηρεσίες του τρίτου προέρχονται από την Εταιρεία (προσκόλληση και αθέμιτη προσέλκυση πελατείας/εκμετάλλευση ξένης φήμης).  Η  χρήση δηλαδή στις συναλλαγές των σημάτων, αλλά και των διακριτικών γνωρισμάτων της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ από τον Πελάτη/Μεταπωλητή να μη δημιουργεί στο καταναλωτικό κοινό παραπλανητικές εντυπώσεις και κίνδυνο συγχύσεως και συσχετίσεως.

Υποχρέωση του Πελάτη/Μεταπωλητή είναι να τηρούνται εντός του συναλλακτικού  κύκλου, οι συνήθεις κανόνες της αγοράς και τα χρηστά ήθη, αποκλείοντας αθέμιτες ανταγωνιστικές πράξεις.

*Οι αναγραφόμενες τιμές (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) αποτελούν απλή συστηνόμενη τιμή μεταπώλησης και δεν αποτελούν την υποχρεωτική τιμή διάθεσης από τους μεταπωλητές.

 Η Εταιρεία για οποιαδήποτε παραβίαση ή πιθανή παραβίαση των σημάτων και διακριτικών γνωρισμάτων της ή χρήσης αυτών ως δηλωτικών από τρίτους, δύναται κατά την κρίση της να προβαίνει σε κάθε ενέργεια, δικαστική ή άλλη για την άρση της παραβίασης ή προσβολής και την παράλειψή της στο μέλλον, να εκφράζει αντιρρήσεις και να λαμβάνει κάθε άλλο κατά την κρίση της πρόσφορο μέτρο για την προληπτική ή κατασταλτική προστασία αυτών.

6. Ευθύνη χρήστη

 Οι χρήστες του ιστοτόπου αποδέχονται και δεσμεύονται προς την ΕΤΑΙΡΕΙΑ ότι δεν θα τον χρησιμοποιούν για οποιοδήποτε σκοπό, ο οποίος απαγορεύεται από τους Όρους Χρήσης ή με τρόπο που θα μπορούσε να συνιστά ή να ενθαρρύνει συμπεριφορά που θα μπορούσε να θεωρηθεί ποινικό αδίκημα, να εγείρει αστική ευθύνη ή να παραβιάσει με άλλο τρόπο οποιοδήποτε νόμο. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα συνεργαστεί με τις αρχές επιβολής του νόμου και θα συμμορφωθεί πλήρως με οποιαδήποτε δικαστική απόφαση που θα ζητά την αποκάλυψη της ταυτότητας οποιουδήποτε ατόμου δημοσιεύει ή μεταδίδει τέτοιου είδους πληροφορίες και υλικό.

 7. Σύνδεσμοι σε αυτό το δικτυακό τόπο

 Ο ιστότοπος ενδέχεται να περιλαμβάνει συνδέσμους προς τρίτες σελίδες,  των οποίων η ιδιοκτησία ανήκει σε τρίτους. ΗΕΤΑΙΡΕΙΑδεν ελέγχει, δεν οικειοποιείται και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των τρίτων αυτών ιστοσελίδων.

8. Απόρρητο

 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ μπορεί να συλλέγει και να επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών / χρηστών του ιστοτόπου σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου

 Κάθε μορφή επικοινωνίας ή υλικό που αποστέλλετε στην τοποθεσία, όπως ερωτήσεις, σχόλια, προτάσεις κ.λπ. θα θεωρηθούν ότι δεν έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα και δεν αποτελούν πληροφορίες για αποκλειστική χρήση.